Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19070
Title: Tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp với việc thực hiện ba chương trình kinh tế
Authors: Nguyễn Nguyên Sinh
Keywords: Ba chương trình kinh tế
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Tiểu công nghiệp
Thủ công nghiệp
Abstract: Đề nghị chuyển biến ba vấn đề: Vấn đề 1 là cần phải nhanh chóng và thực sự đổi mới cách nhìn đối với khu vực kinh tế tiểu thủ công nghiệp. Vấn đề hai là cần đổi mới cơ chế, chính sách và sớm ban hành đồng bộ các chính sách khuyến khích tiểu, thủ công nghi
Date Created: 26-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 433-438, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.