Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19076
Title: Luật đất đai
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Luật đất đai
Kỳ họp 2
Khóa VIII
Abstract: Luật này quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai. Gồm 6 chương: Chương I đề cập những quy định chung. Chương II đề cập chế độ quản lý đất đai. Chuong III đề cập đến chế độ sử dụng các loại đất. Chương IV đề cập nhũng quy định về việc sử dụng đất đối vớ
Date Created: 23 đến 29-12-1987
Issue Date: 1987
Format: tr. 471-481, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.