Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19128
Title: Một số ý kiến về vấn đề giáo dục
Authors: Trần Mai Hương
Keywords: Vấn đề giáo dục
Kỳ họp 3
Khóa VIII
Abstract: Đề nghị với Hội đồng Nhà nước nên có chương trình bàn và giải quyết ngay để ngăn chặn sự sa sút của chất lượng giao dục. Xét và giải quyết những đề nghị khẩn cấp của hội Công đoàn giáo dục toàn quốc vừa qua...
Date Created: 22 đến 28-06-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 336-337, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.