Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19197
Title: Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Ủy ban pháp luật
Ngân sách Quốc hội
Nghị quyết
Bổ sung thành viên
Kế hoạch
Kỳ họp 4
Khóa VIII
Abstract: Toàn văn Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội
Date Created: 13 đến 22-12-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 509-510, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 13.12 đến ngày 22.12.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.