Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19463
Title: Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về tình hình kinh tế - xã hội hiện nay và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991
Authors: Đỗ Mười
Keywords: Xã hội
Phát triển kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế
1991
Bài phát biểu
Kỳ họp 8
Khóa VIII
Abstract: Trình bày một số vấn đề. Vấn đề về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 1990. Vấn đề về mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 1991. Cụ thể về vấn đề cân đối các vật 4 trọng yếu, về ngân sách, về tiền lương. Vấn đề thứ ba là về k
Date Created: 05 đến 21-12-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 511-519, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 5.12 đến ngày 21.12.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.