Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19468
Title: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: 1991
Kỳ họp 8
Khóa VIII
Nghị quyết
Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
Abstract: Quốc hội nhấn mạnh những vấn đề quan trọng. Thứ nhất về tình hình kinh tế - xã hội năm 1990. Thứ hai là về nhiệm vụ mục tiêu năm 1991. Cụ thể là về chính sách và biện pháp chủ yếu. Trình bày về phát huy mọi khả năng của các thành phần kinh tế, khai thác c
Date Created: 05 đến 21-12-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 565-571, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 5.12 đến ngày 21.12.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.