Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19504
Title: Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại kỳ họp 9, Quốc hội khóa VIII
Authors: Đỗ Mười
Keywords: Khóa VIII
Bài phát biểu
Kỳ họp 9
Abstract: Đề nghị với Quốc hội một số nhiệm vụ lớn: Thứ nhất quán triệt các văn kiện Đại hội VII của Đảng, khẩn trương hoàn tất bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Thứ hai đổi mới và kiện toàn một bước tổ chức bộ máy và cán bộ của Quốc hội và cơ quan Nhà nước các cấp...
Date Created: 27-7 đến 12-8-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 35-44, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 27.7 đến ngày 12.8.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.