Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19559
Title: Nghị quyết về dự án Luật thuế nông nghiệp
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Dự án Luật thuế Nông nghiệp
Kỳ họp 9
Khóa VIII
Nghị quyết
Abstract: Toàn văn nghị quyết về dự án Luật thuế nông nghiệp. Cụ thể quyết nghị tiếp tục thực hiện Pháp lệnh thuế công nghiệp hiện hành. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự án Luật thuế nông nghiệp trình Quốc hội vào một kỳ hóp sau.
Date Created: 27-7 đến 12-8-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 511, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 27.7 đến ngày 12.8.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 730,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.