Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19630
Title: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1991-1995 và năm 1992
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
Khóa VIII
Nghị quyết
1991
1992
1995
Kỳ họp 10
Abstract: Quyết nghị nêu rõ việc Quốc hội nhấn mạnh một số vấn đề sau. Năm 1991 mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn đột biến hết sức gay gắt, nên kinh tế vấn tếp tục có một sự chuyển biến tích cực, một số ngành sản xuất quan trọng được giữ vững và phát triển,
Date Created: 10 đến 26-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 713-719, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.