Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19706
Title: Tờ trình Quốc hội về dự kiến Danh sách thanh viên tham gia Ban kiểm phiếu bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa X
Nhà nước
Quốc hội
Tờ trình
Abstract: Trình bày dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước
Date Created: 18-09 đến 29-09-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 107-108, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 18.9 đến ngày 29.9.1987)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 932,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.