Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19739
Title: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp sửa đổi
Authors: Phạm Hữu Nghị
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Hiến pháp
Nghĩa vụ công dân
Quyền con người
Quyền công dân
Abstract: Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sửa đổi nhằm tạo ra cơ chế hiến định bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở nước Cộng hòa xã hội chủ ng
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-12, tr. 22, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.