Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19761
Title: Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Tổ chức tín dụng
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa X
Luật Tổ chức tín dụng
Quốc hội
Tờ trình
Abstract: Nội dung tờ trình gồm: Trình bày những nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật Tổ chức Tín dụng trình Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 số : 6007/CP. Cơ cấu nội dung chính của dự thảo Luật Tổ chức Tín dụng. Những vấn đề cần cân nhắc: Tên gọi của L
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 190-202, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.