Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19856
Title: Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Dung Quất
Kỳ họp 2
Khóa X
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Trình bày nội dung Nghị quyết về dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất gồm: Điều 1: Thông qua chủ trương đầu 4 dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất; Điều 2: Một số yêu cầu Chính phủ lưu ý khi tổ chức thực hiện dự án; Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ n
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 651-652, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.