Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19900
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Vũ Mão, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Bộ Tài chính
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Quản lý tài chính
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Vũ Mão, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: I- Về quản lý ngân sách: Luật ngân sách mới thực hiện được hơn 1 năm nên công tác vẫn còn gặp khó khăn, cần phải có thời gian để nâng dần từng bước. II- Về các vấn đề khác: Chính sách
Date Created: 16-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 439-444, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.