Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19962
Title: Trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Minh Duân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Nghị đinh 95/CP
Thương binh xã hội
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Minh Duân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Nghị đinh 95/CP tạm thời chưa được thi hành và Thủ 4ớng Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộilàm việc với địa phương và báo cáo Chính phủ. Nêu ra những đ
Date Created: 7-5-2000
Issue Date: 2000
Format: tr. 626-627, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.