Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20080
Title: Phụ lục 1 Dự kiến kế hoạch chi ngân sách năm 1999 phục vụ hoạt động của Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Dự toán
Kỳ họp 4
Khóa X
Ngân sách
Phụ lục
Abstract: Phụ lục thể hiện toàn bộ kế hoạch ước tính thực hiện năm 1998 và dự toán năm 1999 với các khoản chi cho hoạt động của Quốc hội, chi phí nghiên cứu khoa học, chi chương trình công nghệ thông tin và chi xây dựng cơ bản.
Date Created: 05-11-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr.79 - 80, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.