Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20086
Title: Báo cáo công tác năm 1998 và dự kiến công tác năm 1999 của Ủy ban Quốc phòng an ninh
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 4
Khóa X
Ủy ban Quốc phòng an ninh
Abstract: Báo cáo công tác của Ủy ban Quốc phòng và an ninh năm 1998 và dự kiến công tác năm 1999 gồm 2 phần là : Kết quả hoạt động của Ủy ban trong năm 1998 ở các mặt lập pháp, hoạt động giám sát; hoạt động đối ngoại và một số nhận xét khác, cuối cùng là nhận xét
Date Created: 28-10-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 131 - 141, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.