Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20097
Title: Báo cáo thuyết trình về việc thực hiện luật bảo vệ và phát triển rừng gắn với triển khai thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Authors: Cư Hòa Vần
Keywords: Báo cáo thuyết trình
Dự án
Kỳ họp thứ 4
Luật bảo vệ và phát triển rừng
Quốc hội khóa X
Trồng mới 5 triệu Ha rừng
Abstract: Báo cáo trình bày một số nhận xét về thực hiện luật bảo vệ và phát triển rừng. Nguyên nhân của tình hình rừng suy giảm; Kiến nghị một số giải pháp về bảo vệ và phát triển rừng
Date Created: 28 - 11 - 1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 278-291, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.