Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20153
Title: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các luật Thuế mới
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 5
Khóa X
Luật Thuế mới
Abstract: Báo cáo về việc triển khai thực hiện luật Thuế mới từ công tác chuẩn bị thực hiện đến những kết quả đạt được trên các mặt thu ngân sách, sản xuất kinh doang và thị trị, giá cả cũng như quản lý qua một quý thực hiện. Chỉ ra các điểm còn vướng mắc và cách t
Date Created: 24-04-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 89 - 109, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.