Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20156
Title: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc
Authors: Cư Hòa Vần
Keywords: Báo cáo
Hội đồng dân tộc
Kỳ họp 5
Khóa X
Abstract: Báo cáo gồm hai phần chính là hoạt động từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 và dự kiến chương trình hoạt động từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6.Trong phần đầu tiên, báo cáo đã nêu các hoạt động của Ủy ban ở các mặt lập pháp, giám sát , đối nội, đối ngoại, tiế
Date Created: 06-05-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 138 - 144, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.