Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20157
Title: Báo cáo công tác của Ủy ban pháp luật từ kỳ họp thứ 4 (tháng 12/1998) đến kỳ họp thứ 5 (tháng 5/1999) và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm 1999
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 5
Khóa X
Ủy ban Pháp luật
Abstract: Báo cáo gồm hai phần chính là hoạt động từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 và dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 1999. Nội dung hai phần là về những công tác đã được thực hiện cũng như chương trình dự kiến của Ủy ban ở các mặt xây dựng pháp luậ
Date Created: 11-05-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 145 - 153, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.