Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20171
Title: Tờ trình Quốc hội về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí
Authors: Nguyễn Khoa Điềm
Keywords: Dự án luật
Kỳ họp 5
Khóa X
Luật Báo chí
Tờ trình
Abstract: Tờ trình gồm 4 phần: Phần đầu tiên nêu sự cần thiết của việc ban hành luật Báo chí; phần 2 về mục đích,quan điểm,yêu cầu sửa đổi,bổ sung luật; phần 3 về quá trình soạn thảo dự án và phần cuối cùng về những nội dung chủ yếu của dự án như cơ cấu, những điều
Date Created: 28-04-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 308 - 314, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.