Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20178
Title: Luật Doanh nghiệp
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kinh tế
Kỳ họp 5
Khóa X
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Luật gồm 10 chương, 122 điều với một số nội dung như quy định chung,thành lập và đăng ký kinh doanh,các loại công ty, doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, khen thưởng và xử lý vi phạm, cuối cùng là điều khoản thi hành.
Date Created: 12-06-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 408 - 489, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 44,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.