Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20223
Title: Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Dự toán
Kỳ họp 6
Khóa X
Ngân sách Nhà nước
Nghị quyết
Abstract: Quyết nghị phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000; đưa ra một số vấn đề cần nhấn mạnh; giao trách nhiệm chỉ đạo cho Chính phủ trong việc thực hiện dự toán đã được thông qua và giao việc giám sát cho các cơ quan ban ngành có liên quan
Date Created: 29-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 793 - 797, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.