Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20302
Title: Về quyền xác định giới tính và quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại Việt Nam
Authors: Trương Hồng Quang
Keywords: Chuyển đổi giới tính
Giới tính
Phẫu thuật
Việt Nam
Abstract: Bài viết làm rõ nội hàm các quyền xá định giới tính, quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính, quan niệm về người liên giới tính và người chuyển giới, đồng thời đánh giá các quy định pháp luật dân sự hiện hành liên quan đến vấn đề này. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến cáo hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người liên giới thích và người chuyển giới tại Việt Nam trong thời gian tới
Issue Date: 2014
Format: tr. 32-39, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.