Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20312
Title: Những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về chính quyền địa phương
Authors: Đỗ Đức Minh
Keywords: Chính quyền địa phương
Hiến pháp sửa đổi
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Abstract: Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã kế thừa nhiều quy định của Hiến pháp năm 1992, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới "mở đường" cho việc tiếp thi đổi mới thể chế về Chính quyền địa phương trong thời gian tới. Cùng với việc làm rõ những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính quyền địa phương, bài viết này cũng nêu ra một số nhiệm vụ trước mắt để triển khai thi hành Hiến pháp.
Issue Date: 2014
Format: tr. 29-34, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.