Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20313
Title: Các hình thức dân chủ và việc mở rộng dân chủ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Dân chủ bán trực tiếp
Dân chủ gián tiếp
Dân chủ trực tiếp
Hình thức dân chủ
Việt Nam
Abstract: Bài viết dưới đây góp phần thảo luận những tư duy căn bản về dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, những ưu điểm và hạn chế của những hình thức này, đồng thời đánh giá thực trạng cũng như chỉ ra phương hướng mở rộng dân chủ ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2014
Format: tr. 35-42, tr.62, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.