Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20314
Title: Mối quan hệ giữa Quyền con người và Nhà nước pháp quyền trong một số học thuyết về nhà nước
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Học thuyết
Nhà nước
Nhà nước pháp quyền
Quyền con người
Abstract: Bài viết phân tích làm rõ 3 vấn đề: 1) Có hay không mối quan hệ giữa quyền con người và Nhà nước pháp quyền? 2) Quyền con người có trước hay Nhà nước pháp quyền có trước? 3) Liệu sự tồn tại của quyền con người có phụ thuộc vào Nhà nước và biểu hiện của mối quan hệ đó?
Issue Date: 2014
Format: tr. 43-52, tr. 67, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.