Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20320
Title: Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013
Authors: Nguyễn Văn Hưng
Authors: Nguyễn Văn Hưng
Keywords: Quyền công dân
Hiến pháp sửa đổi
Quyền con người
Abstract: Bài viết phân tích những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có liên quan đến hoạt động Tố tụng hình sự, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Từ đó đưa ra một số nội dung cần chú ý trong xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong thời gian tới
Issue Date: 2014
Format: tr. 9-14, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.