Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20337
Title: Vài suy nghĩ xung quanh nội dung các quy định Luật đất đai năm 2013 về giá đất
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Giá đất
Luật đất đai
Nội dung
Quy định
Abstract: Bài viết bình luận, đánh giá nội dung các quy định của Luật đất đai năm 2013 về giá đất; trong đó, chỉ ra những điểm quy định chung chung, thiếu cụ thể hoặc gây ra nhiều cách hiểu khác nhau cho các cơ quan thực thi. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật đất đai năm 2013 về giá đất góp phần nhanh chóng đưa các quy định này đi vào cuộc sống
Issue Date: 2014
Format: tr 46-52, tr. 59, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.