Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20346
Title: Quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Cơ chế kiểm soát
Kiểm sát quyền hành pháp
Kiểm soát quyền lập pháp
Kiểm soát quyền lực
Abstract: Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thỳ chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Bài viết này đưa ra một quan niệm về kiểm soát cà cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam khoa học và thực sự có hiệu quả
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.