Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20347
Title: Nguyên tắc thực hiện quyền lực nhà nước theo Hiến pháp 2013
Authors: Nguyễn Thị Minh Hà
Keywords: Quyền lực nhà nước
Hiến pháp
Nguyên tắc
Abstract: So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây. Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay
Issue Date: 2014
Format: tr. 9-14, tr. 24, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.