Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20351
Title: Hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Ngọc Dũng
Keywords: Bộ luật Dân sự
Hộ kinh doanh
Pháp luật
Pháp lý
Việt Nam
Abstract: Các hộ kinh doanh có vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. Tuy vậy, hệ thống các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động, về địa vị pháp lý của các hộ kinh doanh còn rất thiếu và sơ sài. Bài viết trình bày đặc điểm cơ chế tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh, những bất cập của các quy định pháp luật về hộ kinh doanh và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này
Issue Date: 2014
Format: tr. 42-49, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.