Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20359
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hội
Authors: Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Keywords: Quản lý nhà nước
Chính phủ
Hội
Abstract: Trình bày chủ trương, quan điểm của Đảng về hội qua các văn kiện, các văn bản pháp luật. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về hội ở nước ta thời gian qua : thành tựu và hạn chế. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về các hội gồm : đổi mới nhận thức một cách đầy đủ, chính xác về bản chất, đặc điểm, tính chất của hội; quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ, chính xác các quan điểm của Đảng về hội...
Issue Date: 2014
Format: tr. 21-26, .pdf
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 216
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.