Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20364
Title: Phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay
Authors: Lê Viết Thái
Keywords: Quản lý nhà nước
Kinh tế xã hội
Phân cấp kế hoạch
Abstract: Trình bày thực trạng phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội : thành tựu và hạn chế. Đề xuất một số giải pháp trong việc phân cấp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Issue Date: 2014
Format: tr. 47-52, .pdf
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 216
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.