Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20365
Title: Một số giải pháp tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế mới ở Việt Nam
Authors: Lương Thu Thủy
Keywords: Cải cách hành chính
Tái cơ cấu kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Việt Nam
Abstract: Phân tích nội dung từ tình hình kinh tế và vấn đề tái cơ cấu kinh tế hiện nay đến mô hình tăng trưởng kinh tế mới. Đề xuất một số giải pháp thực hiện tái cơ cấu kinh tế: tiếp tục đổi mới quản lý và điều hành nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính…
Issue Date: 2014
Format: tr. 53-58, .pdf
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 216
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.