Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20375
Title: Một số hoạt động của Học viện Hành chính quốc gia
Authors: Học viện Hành chính quốc gia
Keywords: Hoạt động
Học viện Hành chính quốc gia
Abstract: Trình bày nội dung các hoạt động của Học viện Hành chính quốc gia từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014 : triển khai nội dung phổ biến,giáo dục pháp luật; bế giảng lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm hiện đại tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội; hội thảo khoa học "Giảng dạy các môn học khoa học đại cương trong môi trường đặc thù của sinh viên Học viện Hành chính"...
Issue Date: 2014
Format: tr. 98-99, .pdf
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 216
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 799,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.