Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20384
Title: Tín nhiệm và xử lý khủng hoảng tín nhiệm trong nền công vụ ở nước ta
Authors: Đặng Xuân Phương
Keywords: Tín nhiệm
Công vụ
Khủng hoảng
Abstract: Thế nào là tín nhiệm? -- Từ mất tín nhiệm đến khủng hoảng tín nhiệm và những biện pháp xử lý khủng hoảng tín nhiệm
Issue Date: 2014
Format: tr. 32-37, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.