Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20387
Title: Đảng bộ Học viện trước yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới
Authors: Nguyễn Thị Châm
Keywords: Chính trị
Đảng bộ Học viện
Giai đoạn mới
Nhiệm vụ chính trị
Abstract: Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Học viên hành chính quốc gia, Đảng bộ và Ban Giám đốc Học viện đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành cơ quan và các đoàn thể quần chúng thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Issue Date: 2014
Format: tr. 51-54, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 969,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.