Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20390
Title: Khoa Quản lý nhà nước về Đô thị và Nông thôn - quá trình xây dựng và trưởng thành
Authors: Hoàng Sỹ Kim
Authors: Hoàng Sỹ Kim
Keywords: Khoa Quản lý nhà nước về Đô thị và Nông thôn
Quá trình trưởng thành
Quản lý đô thị, nông thôn, tài nguyên - môi trường
Xây dựng chính sách về lĩnh vực quản lý định cư và môi trường
Abstract: Khoa Quản lý nhà nước về Đô thị và Nông thôn có thế mạnh về đào tạo các chức danh quản lý nhà nước và đào tạo chuyên ngành. Qua chặng đường xây dựng lâu dài, khoa đã đạt được những bước tiến lớn, góp phần quan trọng trong lĩnh vực quản lý đô thị, nông thôn, tài nguyên - môi trường, xây dựng chính sách về lĩnh vực quản lý định cư và môi trường ở các đô thị và nông thôn của Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 61-63, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 804,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.