Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20393
Title: Bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng - vấn đề và giải pháp
Authors: Nguyễn Bình Đức
Keywords: Bảo vệ
Đà Nẵng
Khu công nghiệp
Môi trường
Abstract: Thực trạng bảo vệ và xử lý môi trường trong các Khu công nghiệp của Thành phố Đà Nẵng; Một số giải pháp tăng cường bảo vệ và quản lý môi trường ở các khu công nghiệp trong thời gian tới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 72-76, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.