Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20421
Title: Mạng lưới các cơ sở nghiên cứu và đào tạo hành chính công khu vực Trung và Đông Âu (NISPAcee)
Authors: Đoàn Kim Huy
Keywords: Đào tạo
Đông Âu
Hành chính công
Mạng lưới
Nghiên cứu
Trung Âu
Abstract: Giới thiệu về mạng lưới các cơ sở nghiên cứu và đào tạo hành chính công khu vực Trung và Đông Âu (NISPAcee) và các hoạt động chính của tổ chức này.
Issue Date: 2014
Format: tr. 105- 107, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 218
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 965,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.