Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20423
Title: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế
Authors: Hoàng Chí Bảo
Keywords: Bồi dưỡng
Cán bộ
Công chức
Đào tạo
Hội nhập
Quốc tế
Abstract: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới là cấp thiết, cơ bản và lâu dài. Nguồn nhân lực của nước ta còn thấp so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng hội nhập quốc tế. Chính vì vậy cần đẩy mạnh và nâng cao công tác này.
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.