Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20424
Title: Quyết định hành chính quy phạm - một số khía cạnh lý luận và pháp luật
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Quyết định
hành chính quy phạm
pháp luật
Abstract: Tác giả đưa ra những quan niệm về quyết định hành chính quy phạm, đặc trưng và những loại quy định hành chính quy phạm và vai trò của loại quy định này.
Issue Date: 2014
Format: tr. 9-13, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.