Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20428
Title: Về cơ chế kiểm tra, giám sát đối với bộ máy hành chính nhà nước
Authors: Lê Thiên Hương
Keywords: bộ máy
Cơ chế
giám sát
hành chính nhà nước
kiểm tra
Abstract: Vai trò của kiểm tra, giám sát đối với bộ máy hành chính nhà nước; Đặc điểm và phân loại kiểm tra giám sát đối với bộ máy hành chính nhà nước.
Issue Date: 2014
Format: tr. 28-31, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.