Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20446
Title: Trường Hành chính công và chính sách công Trachtenberg (TSPPPA) Đại học Tổng hợp Washington (Hoa Kỳ)
Authors: Đoàn Kim Huy
Keywords: Trường Hành chính công và chính sách công Trachtenberg (TSPPPA) Đại học Tổng hợp Washington (Hoa Kỳ)
Abstract: Giới thiệu về trường Hành chính công và chính sách công Trachtenberg (TSPPPA) Đại học Tổng hợp Washington (Hoa Kỳ): vài nét khái quát, các chương trình đào tạo của nhà trường.
Issue Date: 2014
Format: tr. 104-106, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 954,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.