Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20454
Title: Triết lý nhân dân trong lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ
Authors: Nguyễn Thị Hải Vân
Authors: Nguyễn Thị Hải Vân
Keywords: dân chủ
Hồ Chí Minh
lịch sử
nhân dân
tư tưởng
Triết lý
Abstract: Sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sức mạnh của dân, của chủ nghĩa yêu nước. Tác giả nghiên cứu những lý luận và thực tiễn triết lý dân trong lịch sử các vị vua, các nhà chính trị và của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 33-38, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.