Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20457
Title: Ảnh hưởng của đạo Khổng đến hoạt động quản lý nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hữu Hải
Keywords: Việt Nam
Đạo Khổng
quản lý nhà nước
Abstract: Những ảnh hưởng tích cực của tư tưởng đạo Khổng đến hoạt động quản lý nhà nước; những hạn chế và giải pháp khắc phục tư tưởng đạo Khổng đến hoạt động quản lý nhà nước
Issue Date: 2014
Format: tr. 49-54, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.