Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20467
Title: Cải cách bộ máy Chính phủ của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Authors: Van La Ty Kham Van Vong Sa
Keywords: bộ máy
cải cách
Chính phủ
nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Abstract: Giới thiệu về bộ máy Chính phủ của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, cuộc cải cách bộ máy nhà nước, Chính phủ: Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ và những vấn đề tiếp tục được cải cách.
Issue Date: 2014
Format: tr. 100-102, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 993,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.