Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20480
Title: Hướng tới xây dựng mô hình chính quyền địa phương đô thị ở Việt Nam
Authors: Hoàng Mai
Keywords: chính quyền
địa phương
đô thị
mô hình
Việt Nam
xây dựng
Abstract: Khái quát chung về tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Quan điểm, định hướng, tinh thần của Hiến pháp 2013 về xây dựng chính quyền địa phương đô thị. Đề xuất mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 43-48, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 221
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.